K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace

Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.fytoterapie.shop

Identifikační údaje provozovatele internetového obchodu – dodavatele – prodávajícího:

Obchodní firma:  Bylinné kapky, s.r.o.

Sídlo:  Viničné Šumice 376, PSČ 664 06

IČ: 283 50 090

DIČ: CZ28350090

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62891

ID datové schránky:

Kontakt: [email protected]

Objednávky akceptujeme pouze pomocí e-shopu, nebo písemně na adrese [email protected]. Telefonické objednávky nebudou akceptovány.

Telefonní kontakt: +420 702 013 678 (pouze záznamník) Po-Pá 7:30-15:00 hod

Poradenství pouze prostřednictvím elektronické pošty: [email protected]

 

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, ČR

číslo účtu pro platby v CZK: 2600577128/2010

číslo účtu pro platby v EUR ze SR: 2600577128/8330

BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ6720100000002600577128 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pro uskutečňování nákupů v internetovém obchodě www.fytoterapie.shop platí tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky specifikují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu, dodavatelem zboží) a kupujícím. Provozovatelem internetového obchodu a současně dodavatelem zboží a prodávajícím je obchodní společnost Bylinné kapky, s.r.o., se sídlem Viničné Šumice 376, PSČ 664 06, IČ 283 50 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62891, která na straně prodávající vystupuje jako podnikatel. Smluvní vztahy realizované v rámci tohoto internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky, otázky přímo neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Pokud na straně kupující vystupuje spotřebitel, smluvní vztah se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek vztahujícími se na spotřebitele a otázky neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a souvisejícími předpisy.

 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fytoterapie.shop. Na webovou stránku internetového obchodu je možný přístup i při zadání internetové adresy www.tinktury.eu, přičemž dojde k přesměrování na internetovou adresu internetového obchodu www.fytoterapie.shop.

 3. Výklad některých pojmů

  1.3.1. Spotřebitelská smlouva - smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

  1.3.2. Zákazník internetového obchodu – zákazníkem internetového obchodu je kupující, přičemž s ohledem na právní úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

  1.3.3. Kupující (spotřebitel) – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s nim jinak jedná.

  1.3.4. Kupující (podnikatel) – kupující, který nakupuje výrobky (zboží) za účelem podnikání s těmito výrobky či za účelem jejich užití při své podnikatelské činnosti. Pro smluvní vztah s tímto kupujícím se užijí ustanovení těchto obchodních podmínek, které se ho týkají nebo ty, které se netýkají výlučně kupujícího - spotřebitele.

 4. Informujeme všechny zákazníky našeho internetového obchodu, že v internetovém obchodě nabízíme zákazníkům ke koupi naše výrobky - lihové bylinné tinktury, přičemž se jedná o výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a současně je tak naše společnost v souladu se zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu registrovanou osobou povinnou značit líh, registrační číslo R040. Dále informujeme všechny naše zákazníky, že naše společnost je povinna prodávat své výrobky (zboží) – lihové bylinné tinktury pouze osobám uvedeným v ustanovení § 42 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu nebo v postavení konečného prodejce. Konečným prodejem je činnost podnikatele spočívající v prodeji fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu. Kupujícím tohoto zboží – lihových bylinných tinktur tak může být registrovaná osoba povinná značit líh, registrovaný distributor lihu, konečný prodejce lihu, fyzická osoba, která kupuje zboží – lihové bylinné tinktury pro její osobní potřebu nebo právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která kupuje zboží – lihové bylinné tinktury pro její vlastní vnitřní potřebu.

 5. Prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu dle těchto obchodních podmínek je určen především pro maloodběratele, spotřebitele. Pro dodávky zboží velkoobchodním způsobem (pro Vaši prodejnu, specializované prodejny zdravé výživy či pro Vaši lékárnu) kontaktujte naše oddělení pro individuální smluvní zákazníky.

 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 9. Za škody vzniklé chybným nebo neúplným uvedením dodací adresy v objednávce odpovídá objednávající.  

  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje též provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. 

   

  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

  3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Pokud by některé zboží ze své podstaty nemohlo být navráceno obvyklou poštovní cestou, obsahuje webové rozhraní rovněž informaci o nákladech za navrácení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a všech případných souvisejících poplatků a ceny zboží jsou tak konečné, kromě nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě učinění objednávky je platná cena zboží v okamžiku učinění objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3.  Webové rozhraní obchodu a tyto obchodní podmínky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu a v těchto obchodních podmínkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo do Slovenské republiky.

  3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  - objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  - kupujícím (jméno, příjmení, kontaktní údaje, atd., u podnikatelů název, sídlo, IČ, atd.)

  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a

  - informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

  3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce kopii objednávky, čímž prodávající potvrzuje, že objednávku obdržel. Až opětovným zasláním kopie objednávky se změnou režimu „na zpracování“ elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce prodávající potvrzuje, že objednávku přijímá (akceptuje).

  3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

  3.7.  Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Telefonické objednávky kupujícího nebudou prodávajícím akceptovány.

  3.8.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

  3.9.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby a jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

   

  4. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1.  Zboží zakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu je dodáváno  zasláním prostřednictvím České pošty, s.p.

  4.2. OSOBNÍ ODBĚR NENÍ MOŽNÝ! Svoji nejbližší prodejnu najdete na úvodní straně v sekci "Naše prodejny". Pro osobní nákup našeho zboží zákazníkům z Brna a okolí doporučujeme návštěvu obchodu Světluška na adrese: Dominikánské náměstí 5 (průchod na nám. Svobody), Brno.

  4.3.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn domáhat se úhrady nákladů spojených s balením a dodáním zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

  4.5.  Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, ale pouze po zaplacení poštovného předem na účet dodavatele (zboží se platí při přebírání zásilky kupujícím)
 • bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího
 • kartou pomocí služby Go-Pay

4.6.  Při platbě na dobírku bude zboží expedováno nejpozději čtrnáctý pracovní den po dni potvrzení přijetí objednávky. Při platbě bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího bude zboží expedováno také nejpozději čtrnáctý pracovní den po připsání platby na účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží platbu na bankovní účet do čtrnácti kalendářních dnů od potvrzení přijetí objednávky, je oprávněn objednávku stornovat. V případě odběru většího množství zboží nebo v případě, že zboží není krátkodobě skladem, může dojít k prodloužení expedičních lhůt, v takovém případě bude kupující informován prostřednictvím elektronické pošty.

4.7.  Kupující bude o odeslání zboží či o připravení zboží k osobnímu odběru informován na adresu elektronické pošty kupujícího. Při doručování zboží prostřednictvím České pošty, s.p. lze očekávat doručení zboží za 1 až 3 pracovní dny od jeho odeslání.

4.8.  Při platbě bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího bude činit poštovné a balné včetně DPH z balného:

Při dodání v České republice je základní poštovné přepravce Česká pošta (- / balík do balíkovny/balík na poštu/balík do ruky):

 • u objednávky zboží o hmotnosti 0,000 - 2,000 kg – -/92,-/115,-/129,- Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti nad 2,000 kg je poštovné zdarma

Zasílání na dobírku v rámci České republiky je určeno pouze pro naše smluvní (velkoobchodní) zákazníky. Dobírkovné činí 39,00 Kč. Maloobchodní objednávky zasíláme pouze po úhradě předem buď pomocí GoPay nebo bankovního převodu, u dobírky po úhradě poštovného předem. Poštovné je uvedeno s DPH.

Při dodání zboží do Slovenské republiky přepravce Česká pošta činí poštovné:

 • u objednávky zboží do hmotnosti 2,0 kg – 229,00,- Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti 2,0 - 3,75 kg – 241,00 Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti nad 3,75 kg je poštovné zdarma

Při dodání v České republice je základní poštovné přepravce Zásilkovna (dodání do výdejního místa / dodání na adresu):

 • u objednávky zboží o hmotnosti 0,000 - 5,000 kg – 96,-/126,- Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti 5,001 - 15,000 kg - 175,- / 188,- Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti 15,001 - 25,000 kg - 345 / 345 Kč

Zasílání na dobírku v rámci České republiky je určeno pouze pro naše smluvní (velkoobchodní) zákazníky. Dobírkovné činí 39,00 Kč. Maloobchodní objednávky zasíláme pouze po úhradě předem buď pomocí GoPay nebo bankovního převodu, u dobírky po úhradě poštovného předem. Poštovné je uvedeno s DPH.

 Při dodání ve Slovenské republice je základní poštovné přepravce Zásilkovna (dodání do výdejního místa / dodání na adresu):

 • u objednávky zboží o hmotnosti 0,000 - 5,000 kg – 121-/182,- Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti 5,001 - 15,000 kg - 200,- / 248,- Kč
 • u objednávky zboží o hmotnosti 15,001 - 25,000 kg - 404 / 404 Kč

Objednávky do zahraničí - včetně Slovenské republiky - budou akceptovány pouze při platbě předem. Zásilky do zahraničí dobírkou nezasíláme!

Společná informace: jedno 50 ml balení tinktury váží 0,110 kg.

4.9.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ujednání obchodních podmínek ohledně platby bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího před expedicí zboží či před přípravou zboží k osobnímu odběru.

4.10.  V případě platby na dobírku je předmětná částka splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je předmětná částka splatná do sedmi dnů od potvrzení přijetí objednávky.

4.11.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.12.  Prodávající vystaví ohledně platby prováděné na základě uzavřeného obchodu s kupujícím daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM 

5.1.  Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

5.2.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení 5.1.  obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4.  Zboží, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, musí vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Zboží nesmí být posíláno na dobírku. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM 

6.1.  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím, zejména pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je-li zboží dlouhodobě nedostupné, dále rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží či zjevné chyby v označení zboží. 

6.2.  Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím kdykoli do doby převzetí zboží kupujícím.

6.3.  V případě odstoupení prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu přijaté plnění bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA, PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) ohledně práv z vadného plnění, záruk a podmínek uplatnění práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Předmětná ustanovení právních předpisů se týkají, jednak práv všech kupujících a jednak obsahují i speciální ustanovení týkající se pouze práv kupujících – spotřebitelů. Účelem následujících ustanovení obchodních podmínek je podat kupujícím relevantní přehled o jejich právech a povinnostech s tím, že otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy.

7.2.  Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené zákonem (§ 2095 a § 2096 občanského zákoníku), zejména není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách.

7.3.  Kupující je povinen před prvním užitím zboží prostudovat návod k použití či příbalovou informaci a případné záruční podmínky včetně záruční doby či doby použitelnosti a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje kupující riziku, že svým nesprávným užíváním zboží, nesprávným uchováním či skladováním zboží, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při dodání zboží, byť se projeví až později.

7.4.  Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout, co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Bude-li zboží při převzetí poškozené, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu a při dodání zboží prostřednictvím dopravce (České pošty, s.p.) též dopravci. Kupující při zjištění viditelného poškození zboží není povinen dodávané zboží převzít a jako důvod uvede dopravci poškození zboží.  Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

7.5.  Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

7.6.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.7.  Záruka za jakost

7.7.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

7.7.2. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.

7.7.3. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží vzniklé po převzetí kupujícím v důsledku jeho nesprávného použití nebo nesprávného uchovávání či skladování.

7.8.  Práva týkající se kupujícího - spotřebitele

7.8.1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.8.2.  Ustanovení uvedená v odst. 7.8.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.8.3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.8.4. U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

7.8.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li však na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

7.8.6.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

7.8.7.  Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 7.8.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.9.  Reklamace zboží

7.9.1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího písemně na adrese Bylinné kapky, s.r.o., Viničné Šumice 376, PSČ 664 06 nebo na adrese elektronické pošty [email protected]. Reklamované zboží lze k reklamaci předat pouze zasláním na adresu Bylinné kapky, s.r.o., Viničné Šumice 376, PSČ 664 06. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. písemně, emailem).

7.9.2. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.9.3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, které zašle na adresu elektronické pošty kupujícího, o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na adresu elektronické pošty kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště či sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní a faxové číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány třetím osobám.

8.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.6.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.  Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že

· mimosoudní vyřizování stížností kupujících – spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího,

· v případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit toliko vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

9.5.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9.6.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.7.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bylinné kapky, s.r.o., Viničné Šumice 376, PSČ 664 06, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 702 013 678

Ve Viničných Šumicích dne 1. 1. 2014   

 

 

Internetový obchod www.fytoterapie.shop

Bylinné kapky, s.r.o.

se sídlem Viničné Šumice 376, PSČ 664 06

IČ: 283 50 090

 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62891

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Adresát:

Bylinné kapky, s.r.o.

Viničné Šumice 376

PSČ 664 06

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené se společností Bylinné kapky, s.r.o., jejímž předmětem byl nákup následujícího zboží:

Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele:

 

Adresa kupujícího-spotřebitele:  

 

Číslo objednávky:

 

Datum objednání zboží:

 

Datum převzetí zboží

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

V  _________________________ dne  

 

                                                                         ___________________________

                                                                          Podpis kupujícího – spotřebitele